Personální obsazení


Základní charakteristika

Oddělení přijímá pacienty s chronickým selháváním základních životních funkcí, a to převážně s onemocněním CHOPN, stavech po KPR, po koronárních a cévních mozkových příhodách apod. Kromě základní diagnózy mohou trpět řadou závažných komplikujících onemocnění (renální nedostatečnost, ICHS, ateroskleroza, DM aj.). Součástí terapie je umělá plicní ventilace, ale hospitalizováni jsou také pacienti se zachovalou spontánní dechovou aktivitou bez nutnosti podávání kyslíku.

Jedná se o případy, které není nutno hospitalizovat na akutních lůžkách intenzivní péče, ale jejich zdravotní stav i nadále vyžaduje intenzivní péči, na níž se již daleko více podílí rehabilitace, úprava přidružených chorob či následků akutní příhody, resocializace a výuka nových činností (každodenní rehabilitaci zajišťuje fyzioterapeut a ergoterapeutka).

Hlavním cílem péče oddělení NIP je prognosticky příznivé pacienty zkompenzovat, odpojit od ventilátoru, popř. zrušit jim tracheostomickou kanylu, převést na enterální výživu, zrušit PEG, upravit přidružené choroby a rozhodnout o prognóze podpory základních životních funkcí a intenzitě léčby nebo ošetřovatelské péče.

Historie

Činnost oddělení byla zahájena v dubnu 2002.

Počet lůžek

Oddělení následné intenzivní péče čítá deset polohovatelných lůžek s antidekubitními matracemi a je rozdělené do pěti klimatizovaných prosklených boxů (každý vybaven televizí a rádiem). Jednotlivá lůžka jsou nepřetržitě monitorována z hlediska základních životních funkcí.
Hygiena probíhá každý den, a to s pomocí speciálního koupacího lůžka a ventilátoru, které umožňují sprchovat pacienty nehybné a ventilované.

Příslušné žádosti a doplňující informace

Žádost o přijetí na oddělení NIP je možno zaslat faxem (325 644 246) nebo poštou, ideálně po předchozí telefonické dohodě s vrchní sestrou oddělení.

Návštěvy

Návštěvy na oddělení NIP nemají striktně stanovený čas – jejich domluva je vždy individuální v závislosti na aktuálním stavu pacienta. Dle zdravotního stavu pacientům rovněž umožňujeme navštívit na vozíku nebo na lůžku příjemný park v areálu nemocnice. Doprovod zajišťuje zdravotnický personál oddělení nebo příbuzní a této možnosti využívají jak ventilovaní, tak neventilovaní pacienti.

ARO

Lékaři a sestry oddělení NIP zajišťují anestezii na operačních sálech nemocnice pro obory chirurgie, urologie a gynekologie. Anestezie s využitím nejmodernějších přístrojů je zajištěna 24 hodin denně. Celkový počet anestezií za rok je zhruba 1 000, z toho třetina výkonů probíhá ve svodném znecitlivění. Přibližně 25 % výkonů se provádí ambulantně.