Lékaři  Základní charakteristika oddělení

  ONP poskytuje péči převážně starším pacientům, kteří po proběhlém akutním onemocnění, při progresi chronického onemocnění či zhoršení psychických funkcí vyžadují déle trvající léčbu, následnou léčebnou rehabilitaci nebo ošetřovatelskou péči.

  Struktura ONP

  Oddělení je rozděleno na 5 stanic (označené I až V). Na každé stanici pracuje staniční sestra, zdravotní sestry, ošetřovatelky, zřízenci a pomocnice.

  Nejčastější diagnózy

  • stavy po cévních mozkových příhodách
  • stavy po operacích, nejčastěji ortopedických a traumatologických
  • chronická interní onemocnění: ICHS, ICHDK, komplikace diabetu, malnutrice
  • choroby pohybového aparátu
  • onkologické diagnózy
  • chronické rány, bércové vředy, diabetické nohy, dekubity
  • pacienti s gerontopsychiatrickou problematikou

  Cíle hospitalizace na ONP

  Doléčení a stabilizace stavu, rehabilitace, nácvik soběstačnosti s cílem navrácení původní kondice, eventuálně nácvik náhradních činností umožňujících návrat do domácího prostředí. Pacientům s infaustním onemocněním poskytnout ohleduplnou ošetřovatelskou péči a zajistit podmínky k důstojnému, klidnému a bezbolestnému umírání.

  Nedílnou součástí hospitalizace na ONP je sociální šetření, které probíhá u každého geriatrického pacienta a je prováděno sociální pracovnicí. Z ONP není propuštěn žádný pacient bez dostatečného dalšího sociálního zabezpečení (žádosti do DD, zajištění pečovatelské služby, pohovory s pečující rodinou a edukace např. RHB postupů při péči o postiženého příbuzného, event. překlad na lůžka Pobytového zařízení sociálních služeb atd.).

  Pacienti jsou na oddělení přijímáni na základě žádosti, kterou vyplňuje doporučující lékař, nejčastěji ošetřující lékař z akutního oddělení nebo praktik. V žádosti nesmí chybět základní diagnóza, stávající terapie a důvod přijetí na ONP. Dále musí být doplněna základními laboratorními výsledky ne staršími 14 dnů.

  Příjem pacienta:

  S sebou: 

  občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, hygienické potřeby – tekuté mýdlo, ručníky, žíňka, šampon, prádlo, přezůvky, event. vhodnou obuv k rehabilitaci (pevná pata)

  Vstupní formality:

  1. pacient podepisuje souhlas s hospitalizací a léčbou
  2. je seznámen s možností uložení cenností do tresoru nemocnice
  3. pacient poskytne jména a telefon osob, kterým smí lékař sdělit informace o zdravotním stavu
  4. uzavře s nemocnicí smlouvu o uložení peněz (důchodů) v pokladně nemocnice
  5. pacient si rozhodne, zda se svými penězi bude disponovat sám či zplnomocní blízkou osobu, která pak může peníze vyzvednout

  Návštěvy

  • denně 13 – 17 hod
  • mimo návštěvní hodiny je třeba se nahlásit u sestry
  • prosíme o ohleduplnost a přezouvání se před vstupem na pokoje pacientů
  • v případě, že budete opouštět oddělení s pacientem, např. na procházku do parku, nahlaste to sestře

  Informace o stavu pacienta

  Informace o zdravotním stavu pacienta podává pouze lékař při osobním jednání (telefonicky zcela výjimečně) osobě, kterou pacient nahlásil na začátku hospitalizace.

  Sestra na oddělení není kompetentní sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta, proto to na ní, prosíme, nežádejte.
  ošetřující lékař: Po – Čt 13,00 – 15,00
  služba (interní lékař) informace pouze o akutních stavech vzniklých během konkrétní služby

  Sociální pracovnice je připravena vám pomoci se vším, co se týká sociální a finanční stránky v době hospitalizace a po ní – např. pečovatelská služba, domov důchodců, důchody, placení složenek, žádosti o příspěvek na bezmocnost, různé sociální podpory atd.