Personální obsazení


  Základní charakteristika


  Městská nemocnice Městec Králové a. s. (dále jen MNMK a. s.) poskytuje pobytové odlehčovací služby dle §44 zákona č. 108/2006 Sb.

  Cíle služby

  – Umožnit pečujícím potřebný odpočinek a načerpání nových sil při péči o svého blízkého člověka.
  – Umožnit uživateli pobyt s celodenní péčí v důstojném prostředí a s individuálním přístupem.

  Poslání služby

  Posláním odlehčovací pobytové služby je poskytnutí pomoci a podpory seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném domácím prostředí ani s pomocí terénní sociální služby.

  Poskytovaná služba je nabízena rodinám k zajištění potřebné péče o jejich blízké po dobu nutnou a k zajištění nezbytného odpočinku pečujících (lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici, dovolená). Služba je poskytována v maximálním rozsahu tří měsíců.

  Okruh osob, jimž je služba určena

  Cílovou skupinou odlehčovací služby jsou občané se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti v základních životních dovednostech, kteří žijí ve svém domácím prostředí a s dopomocí jiné osoby jsou schopni v něm plnohodnotně žít.

  Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním (např. se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou), osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením (např. s roztroušenou sklerózou), osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením a senioři, kteří z důvodu svého postižení nebo vysokého věku potřebují pomoc druhé osoby.

  Věková struktura osob, jimž je odlehčovací služba poskytována, je od 27 let věku a starší.

  Rozsah nezbytných úkonů péče, které poskytujeme:

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)
  2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
  3. poskytnutí stravy (zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající, věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby)
  4. poskytnutí ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení…)
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
  6. sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
  7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí)
  8. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)

  Jednání se zájemcem o poskytovanou službu

  Zájemci o službu, případně jeho zástupci, jsou potřebné informace podány pověřeným pracovníkem a je mu nabídnuta možnost prohlídky prostor, ve kterých je odlehčovací služba poskytována. V případě zájmu o službu je nutné vyplnit žádost a v den nástupu přinést posudek praktického (ošetřujícího) lékaře (dle § 91, zákona 108/2006 Sb.).

  Komunikace probíhá s pečující osobou a je směřována na potřeby a přání osob, o které je pečováno.

  Následně je dohodnut osobní cíl a míra individuální podpory nutné k dosažení cíle. Pokud je zájemce dostatečně seznámen a souhlasí s poskytováním služby dochází k podpisu smlouvy o poskytování odlehčovací služby.

  Naše služby nelze využít u osob:

  1. vyžadujících nepřetržitou lékařskou péči
  2. vyžadujících speciálně upravený nábytek a osob, kterým stávající vybavení nevyhovuje
  3. nevidomých – s úplnou ztrátou zraku
  4. sluchově postižených – s úplnou ztrátou sluchu
  5. které nejsou schopny kolektivního soužití s ostatními uživateli

  Kapacita služby

  Maximální okamžitá kapacita služby je 5 uživatelů.

  Působnost služby

  Odlehčovací služba je poskytována v obci Městec Králové v areálu Městské nemocnice Městec Králové a.s. v přízemí v zadní části budovy C.

  Prostory pro odlehčovací službu jsou:

  společenský koutek pro volnočasové vyžití, jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový pokoj se sociálním zařízení, přípravna jídel, sesterna.

  Doplňující informace

  Pro zajišťování kvalitních služeb jsou přijímáni do pracovního poměru zaměstnanci s odpovídající kvalifikací, případně pracovníci bez přímé kvalifikace s podmínkou jejího doplnění (kurz „pracovník v sociálních službách“). Poskytování služby se řídí vnitřními předpisy organizace, Standardy kvality v sociálních službách, Etického kodexu, principy zákona o sociálních službách a obecně závaznými právními normami. Odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě.

  Úhrada pobytu

  Je stanovena dle vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění, která obsahuje výčet základních činností při poskytování pobytových odlehčovacích služeb, rozsah úkonů a maximální výši úhrady za její poskytování.

  Poskytnutí ubytování 210,- Kč/den
  Poskytnutí stravy 170,- Kč/den
  Úkony péče 130,- Kč/hod – dle míry závislosti na pomoci druhé osoby

  Informace k přijetí klienta

  Přijetí klienta probíhá na základě předchozí domluvy. Ve smluvené datum a čas prosím ohlaste svůj příjezd pracovnicím na sesterně, kde se vás personál ujme a odvede vás na příslušný pokoj. Poté s vámi sociální pracovnice sepíše smlouvu o poskytnutí sociální služby a společně s pověřenou pracovnicí zjistí vaše potřeby a zvyklosti.

  Dokumenty potřebné při přijetí

  – Vyjádření lékaře o zdravotním stavu osoby žádající o přijetí na odlehčovací službu
  – V případě ustanovení opatrovníka žádáme o předložení dokumentu, kterým bude prokázáno ustanovení opatrovníka a případný rozsah omezení (rozsudek, usnesení).
  – V případě zastupování žadatele žádáme o předložení rozhodnutí o zastupování členem domácnosti vydané příslušným soudem.
  – V případě poskytování nápomoci při rozhodování žádáme o doložení smlouvy o nápomoci schválenou příslušným soudem.

  Dle délky pobytu je nutné zajistit:

  • dostatečného množství léků (insulinových per apod.) – dle ordinace ošetřujícího lékaře
  • dostatečné množství inkontinenčních pomůcek, kompenzačních pomůcek a dalších potřeb

  Doporučený seznam oblečení a drobných předmětů osobní potřeby

  Oblečení: boty, bačkory, ponožky, punčochy, košilky/nátělníky, trička, halenky/pánské košile, šatové zástěry, košile noční/pyžamo, ručníky, bunda/kabát, tepláky/kalhoty, šaty, sukně, svetry/mikiny, šátek, čepice, župan, kapesníky, kalhotky/trenýrky/slipy (pokud trvale nepoužíváte inkontinenční pomůcky), žínky

  Toaletní potřeby: vlhčené ubrousky, hřeben, sprchový gel, toaletní papír, tělové mléko, krém na ruce, holicí potřeby, mýdlo tekuté nebo tuhé, šampon, kartáček na zuby, inkontinenční pomůcky, zubní pasta (event. Correga Tabs na protézy + kelímek na zuby)

  Ostatní: inkontinenčí pomůcky, kompenzační pomůcky; pro komfort domácího prostředí doporučujeme např. vlastní polštářek a deku (základní ložní prádlo je k dispozici)

  Seznam je pouze orientační, doporučujeme přizpůsobit veškeré potřebné věci aktuálním potřebám zájemce.

  • Počty kusů u jednotlivých druhů ošacení necháváme na vašem uvážení dle délky pobytu.
  • Při pobytech delších než jeden týden je třeba veškeré ošacení označit fixem na textil. Označení je vždy PŘÍJMENÍ uživatele a zkratka pro odlehčovací službu, tj. OS.